Ryusei Shima, Yunan He, Osamu Fukuda, Nan Bu, Hiroshi Okumura and Nobuhiko Yamaguchi: Object Shape Classification Using Spatial Information in Myoelectric Prosthetic Control, International Journal of Computer & Software Engineering, 2018.